eadministracja, e-administracja samorząd, urząd, administracja szkolenia, szkolenie, eUrząd, informatyka, teleinformatyka, eadministracja, e-administracja, samorząd, administracja, urząd, eUrząd, informatyka, teleinformatyka, szkolenia, szkolenie, konferencja, konferencje Centrum Promocji Informatyki, prowadząc stale działania szkoleniowe dla środowiska administracji samorządowej, otrzymywało sygnały o potrzebie stworzenia instytucjonalnej formuły przekazu i wymiany doświadczeń związanych z rozwojem technologii IT w administracji. W związku z tym powstał Klub e-administracja. Jego inauguracja odbyła się 1 października 2003 roku podczas I Forum Informatyki w Administracji.
Zadaniem klubu jest stworzenie platformy edukacji oraz wymiany wiedzy pomiędzy osobami związanymi z sektorem publicznym w zakresie technik organizacyjnych i teleinformatycznych.
Klub zrzesza jednostki administracji samorządowej lub rządowej oraz instytucje, organizacje i firmy, które są zainteresowane doskonaleniem sprawnie funkcjonującej administracji. cpi.com.pl
e-administracja - strona startowa
e-mail | kontakt
KONFERENCJE BAZA WIEDZY PRASA 30.08.2015
XL seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI - ZARZĄDZANIE SŁUŻBAMI IT W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, URZĘDACH NACZELNYCH I CENTRALNYCH: STRATEGIA, ARCHITEKTURA KORPORACYJNA, OUTSOURCING
6 maja 2008 r. | Warszawa Koordynator: Agnieszka Rożko

W chwili obecnej nikt nie kwestionuje już znaczenia informatyzacji administracji publicznej. Pojawia się tylko pytanie: jak to robić w sposób efektywny - tak, aby z jednej strony racjonalnie dysponować środkami publicznymi, a jednocześnie aby powstające rozwiązania informatyczne w jak największym stopniu były dopasowane do potrzeb organizacji publicznych.
6 maja 2008 r. Centrum Promocji Informatyki organizuje seminarium "Zarządzanie służbami IT w administracji rządowej, urzędach naczelnych i centralnych: strategia, architektura korporacyjna, outsourcing". Jego myślą przewodnią jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie "jak efektywnie zarządzać IT w jednostkach publicznych". Wiadomo przecież, że o ile na poziomie stosowanych rozwiązań technologicznych nie ma praktycznie różnic pomiędzy firmami jak i sektorem publicznym, to występują on na poziomie zarządczym. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki funkcjonowania administracji publicznej.
W ramach seminarium poruszane będą następujące zagadnienia:
Strategia informatyzacji jednostek publicznych. Wiadomo, że każda duża organizacja publiczna powinna posiadać taki dokument. Otwarte pozostaje jednak pytanie, jak go stworzyć, prowadzić monitorowanie jego realizacji a w razie potrzeby dokonać aktualizacji;
Architektura korporacyjna i jej związki ze strategią. Praktyka pokazuje, że pomiędzy strategią a projektami informatycznymi prowadzonymi w organizacjach publicznych występuje bardzo często rozdźwięk (cele strategiczne są w wielu wpadkach pomijane przy podejmowaniu bieżących decyzji); w prezentacji pokazane zostanie w jaki sposób architektura korporacyjna może, jeżeli nie zlikwidować zupełnie, to przynajmniej pomóc w istotnym stopniu zmniejszyć tą lukę;
Podejście projektowe w administracji publicznej. O ile w sektorze prywatnym podejście projektowe stało się już standardem, o tyle w administracji publicznej jest to wciąż stosunkowo nowe rozwiązanie. Pojawia się wiele pytań - jak zorganizować zespół w strukturze hierarchicznej, jak nim zarządzać i jak go motywować. W wystąpieniu - na przykładzie jednego z kluczowych projektów ostatnich lat w polskiej administracji - podjęta zostanie próba udzielenia odpowiedzi na te pytania.
Outsourcing w jednostkach administracji publicznej. Wiadomo, że w coraz większym stopniu organizacje publiczne korzystają z outsourcingu. Pojawia się jednak kwestia - jaki zakres jest optymalny i jaką formułę powinien on przyjąć. Wystąpienie będzie odnosiło się przede wszystkim do aspektów prawnych tego obszaru problemowego - czyli przede wszystkim co powinna zawierać dobra umowa outsourcingowa z punktu widzenia urzędu (pamiętajmy, że outsourcing usług publicznych nie zwalania organu z odpowiedzialności za ich świadczenie);
Współpraca służb informatycznych z pozostałymi częściami urzędu. Panuje powszechne przekonanie, że informatycy są z Marsa, a urzędnicy z Wenus. Prowadzi to do sytuacji, kiedy współpraca pomiędzy obydwoma grupami bywa często mocno utrudniona. W wystąpieniu - na przykładzie doświadczeń z sektora biznesowego - pokazane będzie jak można zaradzić takiej sytuacji;
Jak motywować informatyków w urzędach do efektywnej pracy. W roku 2007 przeprowadzono badania, z których wynika, że jednym z podstawowych problemów, na jakie napotykają kierownicy odpowiedzialni za informatykę w urzędach są pracownicy - a raczej brak dobrych pracowników. Prezentacja ilustrować będzie (na konkretnym przykładzie) - jakie mechanizmy można zastosować, aby pracownicy działów informatycznych w efektywny sposób realizowali postawione przed nimi zadania.
Seminarium adresowane jest do pracowników departamentów, wydziałów i biur odpowiedzialnych za informatyzację w jednostkach administracji rządowej, a także w urzędach naczelnych i centralnych.

REDAKCJA MERYTORYCZNA I PROWADZENIE OBRAD: dr Andrzej Sobczak, Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

PROGRAM

6 maja 2008 r.
10:10 Wykład: Strategia informatyzacji w administracji rządowej
 • informatyzacja a społeczeństwo informacyjne
 • pojęcie i cele strategii informatyzacji w administracji publicznej
 • podstawy prawne i instrumenty koordynacji osiągania celów strategii informatyzacji
 • ocena stanu, podstawowe bariery
 • doświadczenia wybranych krajów Unii Europejskiej
 • strategia informatyzacji a Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010
 • rola, miejsce i znaczenie elektronicznych platform integracyjnych oraz rejestrów publicznych w realizacji strategii informatyzacji na przykładzie ePUAP
 • wnioski
prof. dr hab. Bolesław Szafrański
(WAT)
11:00 Wykład: Architektura korporacyjna jako narzędzie realizacji celów strategicznych organizacji publicznej
 • w chwili obecnej większość organizacji publicznych posiada opracowaną strategię działania (lub przynajmniej jej zręby); jednakże w praktyce okazuje się, że w wielu wypadkach cele strategiczne są pomijane przy podejmowaniu bieżących decyzji - dotyczy to w szczególności realizacji projektów informatycznych
 • architektura korporacyjna może, jeżeli nie zlikwidować zupełnie, to przynajmniej pomóc w istotnym stopniu zmniejszyć lukę pomiędzy zarządzaniem strategicznym a działaniami operacyjnymi, podejmowanymi w organizacjach publicznych
 • pryncypia architektury korporacyjnej stanowią efektywne narzędzie, pozwalające na zwiększenie stopnia dopasowania (alignment) rozwiązań informatycznych do celów i potrzeb organizacji publicznej
dr Andrzej Sobczak
(Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
12:00 Wykład: Podejście projektowe w administracji publicznej na przykładzie systemu e-PUAP
 • czym jest ePUAP i jakie są cele projektu
 • organizacja i otoczenie projektu
 • wybrane elementy metodyki PRINCE2 wykorzystane w projekcie
 • narzędzia wspomagające zarządzanie projektem
 • wnioski
Igor Bednarski
(kierownik projektu e-PUAP, MSWiA)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Zakres i formuła realizacyjna outsourcingu informatyki w jednostkach administracji rządowej
 • istota outsourcingu Informatyki
 • zagrożenia prawne outsourcingu
 • konstrukcja umów outsourcingowych, SLA
 • możliwości zawarcia umowy outsourcingowej w zamówieniach publicznych
dr Wojciech Kaliński
(Kancelaria Kuczek Maruta i Wspólnicy)
13:45 Wykład: Organizacja współpracy służb informatycznych z pozostałymi częściami urzędu - przeniesienie wzorców z sektora biznesowego
 • wyzwania stojące przed działami IT w zakresie współpracy z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi
 • dobre praktyki i doświadczenia zaczerpnięte od firm komercyjnych w tym obszarze z przykładami
 • sugerowane główne działania, jakie organizacja powinna podjąć, aby usprawnić współpracę na styku działu IT i pozostałych jednostek organizacyjnych - w zestawieniu z przykładowymi metodykami
dr Arkadiusz Wargin, Piotr Szabelak
(Infovide-Matrix)
14:30 Wykład: Mechanizmy oceniania i motywowania służb IT za pomocą Metody Zarządzania Przez Cele na przykładzie Ministerstwa Finansów
Witold Jarzynka
(Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych Ministerstwa Finansów)
15:15 Podsumowanie programu seminarium, dyskusja, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium -
- proszę o kontakt, Agnieszka Rożko

Program Program
Zamów materiały Zamów materiały
Patronat medialny Patronat medialny
Konferencje
Planowane konferencje Planowane konferencje
Archiwum Archiwum
strona główna strona główna e-mail | kontakt do góry do góry
Copyright © 2004 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10 | fax (0-22) 870-69-95