eadministracja, e-administracja samorząd, urząd, administracja szkolenia, szkolenie, eUrząd, informatyka, teleinformatyka, eadministracja, e-administracja, samorząd, administracja, urząd, eUrząd, informatyka, teleinformatyka, szkolenia, szkolenie, konferencja, konferencje Centrum Promocji Informatyki, prowadząc stale działania szkoleniowe dla środowiska administracji samorządowej, otrzymywało sygnały o potrzebie stworzenia instytucjonalnej formuły przekazu i wymiany doświadczeń związanych z rozwojem technologii IT w administracji. W związku z tym powstał Klub e-administracja. Jego inauguracja odbyła się 1 października 2003 roku podczas I Forum Informatyki w Administracji.
Zadaniem klubu jest stworzenie platformy edukacji oraz wymiany wiedzy pomiędzy osobami związanymi z sektorem publicznym w zakresie technik organizacyjnych i teleinformatycznych.
Klub zrzesza jednostki administracji samorządowej lub rządowej oraz instytucje, organizacje i firmy, które są zainteresowane doskonaleniem sprawnie funkcjonującej administracji. cpi.com.pl
e-administracja - strona startowa
e-mail | kontakt
KONFERENCJE BAZA WIEDZY PRASA 02.09.2015
XLVI seminarium z cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI - ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (wchodzące w życie 17 czerwca 2010) - ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - CZY ZMIANA K.P.A. TWORZY NOWE MOŻLIWOŚCI?
17 czerwca 2010 r. | Warszawa Koordynator: Iwona Nowosielska

Z dniem 17 czerwca 2010 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, która w znaczący sposób zmienia zasady wykorzystania nowych technologii w procedurze administracyjnej. W założeniu ma ona doprowadzić do rzeczywistej informatyzacji postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego oraz postępowań uproszczonych (w sprawie wydania zaświadczenia oraz w sprawie skarg i wniosków).
W tym właśnie dniu zapraszamy do udziału w seminarium, w którym w gronie przedstawicieli judykatury i nauki oraz urzędników MSWiA biorących udział w projektowaniu przepisów, przedstawione zostaną najważniejsze rozwiązania noweli oraz konsekwencje jej wejścia w życie. Wykorzystanie e-PUAP w postępowaniu administracyjnym, nowy sposób doręczania przez organ dokumentów elektronicznych oraz właściwa wymiany informacji między organami (w szczególności dla potrzeb prawidłowego wykonania obowiązku określonego w art. 220 k.p.a.) to problemy, przed którymi stanie każdy urzędnik zajmujący się stosowaniem w praktyce przepisów kodeksu. Ze względu na nowatorski charakter rozwiązań prawnych w programie przewidziano aż dwie sesje dyskusyjne, podczas których uczestnicy będą mogli wymienić się poglądami i skonfrontować je z tezami wystąpień.

Redakcja merytoryczna programu oraz prowadzenie obrad: dr Grzegorz Sibiga

PROGRAM

17 czerwca 2010 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Omówienie znaczenia i konsekwencji zmian w k.p.a. dla rozwoju zastosowań elektronicznej komunikacji w administracji publicznej i w organach wymiaru sprawiedliwości
 • Zakres zmian dokonanych ustawą z 12 lutego 2010 r o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw/ DzU Nr 40 poz.230/.Uwagi wstępne:
  • Zakres przedmiotowy - działy prawa administracyjnego w odniesieniu do których dokonano nowelizacji przepisów / głównie prawo procesowe, po części ustrojowe i materialne
  • Zakres podmiotowy: Objęcie zakresem ustawy o informatyzacji podmiotów dotychczas wyłączonych, w tym sądów administracyjnych, Ustanowienie podstaw prawnych dla usług publicznych
  • kierunki zmian:
   - uporządkowanie przepisów w celu usunięcia powstałych rozbieżności,
   - likwidacja niektórych rozwiązań,
   - wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych.
 • Cel zmian w zakresie prawa procesowego -zapewnienie możliwości elektronicznej obsługi stron i innych uczestników postępowania administracyjnego , dwustronna komunikacja elektroniczna
 • Podstawowe zmiany w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym:
  • załatwianie spraw także w postaci dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej,
  • możliwość dostępu strony do pism w formie dokumentu elektronicznego,
  • zmiany sposobu doręczeń,
  • zmiana sposobu i formy wnoszenia elektronicznych podań.
 • Zmiany w zakresie uproszczonego postępowania administracyjnego
prof. dr hab. Małgorzata Jaśkowska
(Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego UKSW)
10:50 Wykład: Wnoszenie elektronicznych podań
 • Zasada odformalizowania a wnoszenie podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
 • Forma podania w postępowaniu administracyjnym
 • Wnoszenie podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej na tle sposobów wnoszenia podań w postępowaniu administracyjnym
 • Elementy treści podania wnoszonego za pomocą środków komunikacji elektronicznej ze szczególnym uwzględnieniem podpisu
 • Problem archiwizowania podań wnoszonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Praktyczne problemy wnoszenia podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej w działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
dr Agnieszka Skóra
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku)
11:25 Wykład: Doręczanie przez organ dokumentów elektronicznych
 • Warunek dopuszczalności elektronicznego doręczenia
 • Alternatywność sposobów doręczania w zależności od statusu odbiorcy pisma
 • Techniczne aspekty elektronicznego doręczenia - zastosowanie przepisów wykonawczych do ustawy o informatyzacji
dr Grzegorz Sibiga
(Zakład Prawa Administracyjnego Instytut Nauk Prawnych PAN)
12:00 Dyskusja
Moderowanie dyskusją: dr Grzegorz Sibiga
(Zakład Prawa Administracyjnego Instytut Nauk Prawnych PAN)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Zakaz żądania zaświadczeń przez organy administracji (Czy zmiana art. 220 kpa spowoduje rewolucję w funkcjonowaniu administracji?)
 • Konsekwencje prawne wynikające z nowego brzmienia art. 220 kpa
 • Relacja pomiędzy art. 220 kpa a art. 64 kpa
 • Problematyka ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
 • Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków
 • Wyłączenie stosowania art. 220 kpa
 • Tradycyjne zaświadczenia o stanie majątkowym
Eugeniusz Mzyk
(Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, Katedra Prawa Administracyjnego Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji)
13:40 Wykład: Wykorzystanie e-PUAP w postępowaniu administracyjnym
 • Przepisy ogólne:
  • zakres przedmiotowy i podmiotowy,
  • zasady ogólne,
  • doręczenia i wezwania,
  • terminy.
 • Postępowanie:
  • wszczęcie postępowania,
  • dowody,
  • decyzje, postanowienia,
  • udostępnianie akt.
Maciej Groń
(Departament Informatyzacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracyjnym)
14:20 Przerwa
14:35 Wykład: Współdzielenie informacji przy realizacji usług publicznych. Nowe obowiązki i uprawnienia związane z nowelizacją ustawy o informatyzacji
Dr Wojciech Wiewiórowski
(dyrektor Departamentu Informatyzacji MSWiA, kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego)
15:15 Panel dyskusyjny: Czy instytucje zawarte w ustawie o informatyzacji trwale wpłyną na kształt postępowania administracyjnego (elektroniczna skrzynka podawcza, centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, usługi e-PUAP)
 • Wymagania prawne i techniczne dot. ESP, rodzaje elektronicznych skrzynek podawczych, sposób ich wykorzystywania, ułatwienia dla interesantów administracji publicznej
 • Wzór dokumentu elektronicznego a dokument elektroniczny
 • Katalog usług świadczonych przez podmioty publiczne, słownik podmiotów publicznych
Udział w panelu i moderowanie dyskusji:
Dr inż. Kajetan Wojsyk (Departament Informatyzacji MSWiA, Akademia Jana Długosza w Częstochowie)
Dr Wojciech Wiewiórowski
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie semianarium -
- proszę o kontakt, Iwona Nowosielska

Program Program
Prelegenci Prelegenci
Patronat medialny Patronat medialny
Zamów materiały Zamów materiały
Konferencje
Planowane konferencje Planowane konferencje
Archiwum Archiwum
strona główna strona główna e-mail | kontakt do góry do góry
Copyright © 2004 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10 | fax (0-22) 870-69-95