eadministracja, e-administracja samorząd, urząd, administracja szkolenia, szkolenie, eUrząd, informatyka, teleinformatyka, eadministracja, e-administracja, samorząd, administracja, urząd, eUrząd, informatyka, teleinformatyka, szkolenia, szkolenie, konferencja, konferencje Centrum Promocji Informatyki, prowadząc stale działania szkoleniowe dla środowiska administracji samorządowej, otrzymywało sygnały o potrzebie stworzenia instytucjonalnej formuły przekazu i wymiany doświadczeń związanych z rozwojem technologii IT w administracji. W związku z tym powstał Klub e-administracja. Jego inauguracja odbyła się 1 października 2003 roku podczas I Forum Informatyki w Administracji.
Zadaniem klubu jest stworzenie platformy edukacji oraz wymiany wiedzy pomiędzy osobami związanymi z sektorem publicznym w zakresie technik organizacyjnych i teleinformatycznych.
Klub zrzesza jednostki administracji samorządowej lub rządowej oraz instytucje, organizacje i firmy, które są zainteresowane doskonaleniem sprawnie funkcjonującej administracji. cpi.com.pl
e-administracja - strona startowa
e-mail | kontakt
KONFERENCJE BAZA WIEDZY PRASA 01.09.2015
II edycja seminarium ZADANIA WŁASNE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW
22 marca 2011 r. | Warszawa Koordynator: Paulina Nowosielska

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, ze zm.) nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli szereg zadań tak z zakresu ochrony zabytków, jak i opieki nad nimi. Jednak nie zawsze samorządy były gotowe na wypełnianie tych nowych dla nich obowiązków. Podkreślić jednak należy, że zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi należą do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wszystkich trzech szczebli (art.93 ust.4 ustawy z 2003 r.).
Dodatkowo nowelizacja z czerwca b.r. ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pośród wielu zmian, wprowadziła dwa ważne dla samorządów zapisy:
- po pierwsze, wprowadzony został termin zawity na założenie lub zaktualizowanie przez gminy gminnych ewidencji zabytków;
- po drugie, modyfikacji uległa jedna z czterech form ochrony zabytków, przysługująca jednostkom samorządu terytorialnego, jaką są ustalenia ochrony zabytków w planowaniu przestrzennym - został nadany jej nowy szerszy kształt: ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytki publicznego.
Powyższe czyni temat seminarium szczególnie ważnym i aktualnym.

Prowadzenie obrad: dr Kamil Zeidler, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański.

PROGRAM

22 marca 2011 r.
10:00 Wykład: System ochrony zabytków w Polsce - pomiędzy administracją rządową a samorządem
Celem tego wykładu jest przedstawienie systemu ochrony zabytków w Polsce w jego aktualnym kształcie oraz w świetle najważniejszych zmian, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich 20 lat oraz koniecznych jego dalszych modernizacji.
Najważniejszym zagadnieniem systemowym jest tu umiejscowienie i właściwe określenie relacji pomiędzy administracją państwową a administracją samorządową, gdzie dla jednostek samorządu terytorialnego wszystkich trzech szczebli zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi należą do zadań własnych.
Tylko aktywne uczestniczenie administracji samorządowej w ochronie dziedzictwa kultury może współcześnie zapewnić właściwą ochronę dziedzictwa narodowego.
Dariusz Jankowski
(radca ministra w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, były dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
10:30 Wykład: System organów ochrony zabytków w Polsce
Celem tego wykładu jest szczegółowe przedstawienie instytucjonalnej struktury organów państwa i samorządu terytorialnego, do których głównych zadań należy ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
Organami tymi są: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego zadania wykonuje Generalny Konserwator Zabytków (będący sekretarzem albo podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Wojewoda, w imieniu którego zadania wykonuje wojewódzki konserwator zabytków, Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wypełniają także:
 • instytucje kultury, takie jak Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, czy Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych,
 • muzea,
 • w końcu powoływani w ramach jednostek samorządu terytorialnego - samorządowi konserwatorzy zabytków, a także szereg innych podmiotów.
Efektem wykładu będzie poznanie wymiaru instytucjonalnego systemu ochrony zabytków w Polsce.
dr Kamil Zeidler
(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)
11:00 Wykład: Zadania samorządowych (miejski) konserwatorów zabytków, jako samorządowych instytucji wyspecjalizowanych w opiece nad zabytkami
 • Formy ochrony zabytków - rozróżnienie pojęć i kompetencji organów administracji (rejestr, pomnik historii, plan zagospodarowania przestrzennego, park kulturowy)
 • Zadania administracji samorządowej - zadania samorządu i państwa w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego - uwarunkowania prawne ochrony zabytków; organizacja organów ochrony zabytków, ochrona zabytków a opieka nad zabytkami:
  • Studia wartości kulturowych w strategiach rozwoju gmin
  • Opracowanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - ochrona zabytków (w przypadkach gdy brak jest mpzp)
  • Identyfikacja lokalnego krajobrazu kulturowego wraz z przetworzeniem na zapisy mpzp
  • porozumienia między organami administracji państwowej i samorządowej
 • Instrumenty ekonomiczne - źródła finansowania - założenia konserwatorskie do lokalnych programów rewitalizacji, planów rozwoju gmin; opracowanie aplikacji LPR i RPO oraz wniosków do programów operacyjnych MKiDN oraz WKZ
 • Organizacja i sposób ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Barbara Zalewska
(Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków)
11:30 Wykład: Samorząd terytorialny a finansowanie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
Sprawowanie opieki nad zabytkami, w myśl samorządowych ustaw ustrojowych oraz art. 71 ust. 2 ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Zadanie to, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, wykonują w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, co oznacza że jednostki samorządu terytorialnego są autonomicznymi podmiotami praw i obowiązków związanych z realizacją tych zadań, jak również że ponoszą odpowiedzialność za negatywne następstwa podejmowanych przez nie decyzji oraz za brak lub zaniechanie realizacji zadań. Stąd też ciężar finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, do którego tytuł prawny posiada jednostka samorządu terytorialnego spoczywa na tej jednostce. Celem wykładu jest ukazanie sposobów finansowania zadań z zakresu opieki nad zabytkami realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, począwszy od materialnych środków realizacji powierzonych zadań, będących w posiadaniu tych jednostek, poprzez możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa, środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej, czy też wykorzystanie innych dostępnych metod finansowania realizacji tych zadań.
Alicja Klimas
(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)
12:00 Dyskusja
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Wykład: Formy ochrony zabytków - utworzenie parku kulturowego
W świetle art. 7 ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jedną z czterech form ochrony zabytków jest utworzenie parku kulturowego. Kompetencje w tym zakresie przyznane zostały samorządowi terytorialnemu. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 ustawy, rada gminy, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie uchwały, może utworzyć park kulturowy w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. W myśl art. 17 na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione szczególne zakazy i ograniczenia wskazane w tym przepisie. Utworzenie parku kulturowego jest narzędziem prawnym przydatnymi i użytecznym, choć nie zbyt często stosowanym w praktyce. Celem wykładu jest przybliżenie możliwości jego stosowania przez gminy.
dr Kamil Zeidler
(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański)
13:30 Wykład: Formy ochrony zabytków - ustalenia ochrony ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego
Wykład będzie przedstawiał konstrukcję form ochrony zabytków, które zostały powierzone gminom, a więc w szczególności możliwości ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (strefy ochrony konserwatorskiej). Omówiony zostanie możliwy zakres i znaczenie tych ustaleń dla ochrony zabytków oraz rolę jaką pełnią jednostki samorządu terytorialnego w kształtowaniu i ochronie historycznych założeń przestrzennych. Wykład będzie obejmował również przedstawienie zmian ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które weszły w życie z dniem 5 czerwca 2010 r., uzupełniające katalog form ochrony o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.
dr Katarzyna Zalasińska
(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski)
14:15 Dyskusja
14:30 Przerwa na kawę
14:45 Wykład: Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków - zasady założenia lub aktualizacji, zgodnie z czerwcową nowelizacją ustawy z 2003 r.
Zasady prowadzenia i znaczenie gminnej ewidencji zabytków uległy istotnej zmianie wraz z wejście w życie 5 czerwca 2010 r. nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W ramach wykładu omówiona zostaną więc:
 • rola jaką pełnią gminne ewidencje zabytków,
 • zasady prowadzenia i aktualizacji gminnej ewidencji zabytków,
 • skutki wpisu do ewidencji zabytków.
Dokonane zostanie również porównanie instytucji rejestru zabytków oraz ewidencji zabytków.
dr Katarzyna Zalasińska
(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski)
15:15 Wykład: Wojewódzki, powiatowy, gminny program opieki nad zabytkami
Zgodnie z ustawą z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wszystkie jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do powołania programów opieki nad zabytkami. Wykład obejmować będzie omówienie roli i znaczenia tych programów oraz zasad ich sporządzania oraz ich aktualizacji co 4 lata.
dr Katarzyna Zalasińska
(Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski)
15:45 Dyskusja
16:00 Zakończenie seminarium i wręczenie dyplomów

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium -
- proszę o kontakt, Paulina Nowosielska, cpi@cpi.com.pl

Program Program
Prelegenci Prelegenci
Patronat medialny Patronat medialny
Zamów materiały Zamów materiały
Konferencje
Planowane konferencje Planowane konferencje
Archiwum Archiwum
strona główna strona główna e-mail | kontakt do góry do góry
Copyright © 2004 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10 | fax (0-22) 870-69-95